بررسی اعجاز اخلاقی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

اعجاز اخلاقی قرآن، یکی از ابعاد اعجاز قرآن است که نخست علامه مجلسی، سپس علامه بلاغی بدان اشاره کرده‌است. این مقاله بر آن است که می توان ادعا کرد آیاتی در حوزه علم اخلاق در قرآن کریم آمده که اعجاز این کتاب الهی را نشان می‌دهد.
اعجاز اخلاقی قرآن را باید در سه حوزه جستجو کرد:
ـ اعجاز در گزاره‌های اخلاقی جامع قرآن؛
ـ اعجاز در نظام اخلاقی قرآن که با مبانی و اصول آموزه‌های خاص خود از دیگر نظام‌های اخلاقی برتر است؛
ـ اعجاز در زمینه تأثیر تاریخی قرآن در ایجاد انقلاب اخلاقی در جامعه صدر اسلام و مخاطبان خود.
نویسنده در ادامه، با اشاره به مصادیق اعجاز اخلاقی قرآن از قبیل فضایل اخلاقی پسندیده، معرفی الگوهای اخلاقی برتر برای جهانیان، رعایت عفت کلام درباره مسائل جنسی و ... آن‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. البته طرح نظریه اعجاز اخلاقی قرآن نیازمند پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 9
سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390
اسفند 1390
صفحه 109-124
  • تاریخ دریافت: 21 مهر 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1390
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1390