اعجاز فیزیکی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

اعجاز قرآن کریم همواره از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه اندیشمندان بوده و جریان قرآن پژوهی معاصر در سالیان اخیر به اعجازهای علمی قرآن در حوزه‌های مختلف علوم توجه ویژه‌ای کرده‌اند. در این مقاله نخست مفهوم‌شناسی اعجاز علمی قرآن کریم بیان شده است و سپس تحقیق میان رشته‌ای در دو حوزه تفسیر قرآن و علم فیزیک انجام گرفته است. برخی از آیات قرآن که مربوط به پدیده‌های فیزیکی هستند و به مطالبی اشاره کرده‌اند که سال‌ها بعد، در علم فیزیک کشف شده است، مورد مداقه قرار گرفته‌اند. در این مجال، مواردی از اعجاز فیزیکی قرآن همچون مطرح شدن سرعتی برابر با سرعت نور در قرآن، پایین‌ترین نقطه سطح زمین، زوجیت عام اشیا و نیروی جاذبه از جهت دانش تفسیر و علم فیزیک بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 9
سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390
اسفند 1390
صفحه 33-54
  • تاریخ دریافت: 25 مهر 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 دی 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1390