دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 1-248 (سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1390ش)