بررسی اعجاز ریاضی قرآن با تأکید بر اعجاز عددی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن، اعجاز عددی است که مورد توجه بسیاری از دانشمندان و قرآن پژوهان قرار گرفته است که باعث شکل گیری دیدگاه های موافق و مخالفی در این مسأله گردیده است.
پژوهش حاضر نخست به مفهوم‌شناسی عدد و تاریخچه آن می‌پردازد و سپس به بررسی اعجاز عددی قرآن با نگاه اعداد به کار رفته در قرآن پرداخته و از 32 مورد اعداد صحیح و 7 مورد اعداد کسری در قرآن یاد می‌کند. در ادامه، ادعای اعجاز ریاضی و عددی در قرآن را بررسی نموده و نظم شگفت‌انگیز ریاضی و اعداد موجود در قرآن را منعکس مینماید، اما اعجاز ریاضی و عددی را نمی‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 9
سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390
اسفند 1390
صفحه 55-70
  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1390