بررسی اعجاز تربیتی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

قرآن از جهات مختلف معجزه است؛ مثل اعجاز ادبی، اعجاز تشریعی، اعجاز علمی و... . اعجاز علمی قرآن دارای ابعاد متعددی از قبیل اعجاز تربیتی، مدیریتی و ... می‌باشد. در این نوشتار بعد از ذکر تاریخچه و پیشینه اعجاز تربیتی قرآن، به ابعاد سه‌گانه اعجاز تربیتی آن اشاره شده است که عبارتند از:
ـ اعجاز در گزاره‌های تربیتی که نوعی رازگویی و اخبار غیبی قرآنی است؛
ـ اعجاز در ارائه نظام تربیتی برتر نسبت به دیگر نظام‌های تربیتی بشری؛
ـ نقش و تأثیر قرآن در ایجاد انقلاب تربیتی به گونه‌ای که جامعه جاهلی عرب را از نظر تربیتی متحوّل ساخت. در ادامه نمونه‌هایی از اعجازهای تربیتی قرآن مانند آیه 233 سوره بقره نقد و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 9
سال پنجم، شماره 9، پاییز و زمستان 1390
اسفند 1390
صفحه 91-108
  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1390
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1390
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1390