روش‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

نویسنده با استفاده از یافته‌ها و آموزه‌های موجود در عرصه تفسیر قرآن‌کریم‌‌ در بخش قواعد، مبانی و پیش‌فرض‌ها و همچنین با توجه به آموزه‌های جامعه‌شناختی، مناسبتی بین تفسیر و قرآن کریم1، در قالب «تفسیر‌اجتماعی» برقرار می‌سازد و‌ ضرورت چنین رویکردی را، با توجه به اصول یاد شده، تبیین می‌نماید؛ به این‌معنا که در شرایط فعلی که دانش رو به گسترش است و به همان میزان توان بهره‌وری از قرآن‌کریم رو به افزایش می‌باشد، با مراجعه به مسائل علوم از جمله جامعه‌شناسی، می‌توان پاسخ‌های متقن و پذیرفتنی از قرآن کریم استخراج کرد و به حل آن مسائل کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش
اسفند 1388
صفحه 11-36
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1388
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1388
  • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1388