دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، اسفند 1388، صفحه 1-264 (سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش)