منبع شناسی قرآن و علم

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

این مقاله به معرفی کتاب‌ها، مقالات و سایت‌های مرتبط با مباحث میان‌رشته‌ای « قرآن و علوم» اختصاص دارد که برخی از آن‌ها در مورد مباحث نظری قرآن و علم است، مثل: رابطه، قلمرو، توهم تعارض و راه‌کارها و روش تفسیر علمی و... و برخی به مصادیق تفسیر علمی و اعجاز علمی قرآن اختصاص دارد که در دو دسته «قرآن و علوم‌‌طبیعی» و «قرآن و علوم‌انسانی» دسته‌بندی شده است. این منابع ارزش و اعتبار یکسان ندارند؛ اما می‌توانند زمینه مناسبی برای مطالعات قرآن و علم فراهم آورند. مقاله توسط گروه قرآن و علم مرکز تحقیقات قرآن کریم تهیه شده است و گسترة موضوعات آن می‌تواند در مقالات بعدی تکمیل شود.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش
اسفند 1388
صفحه 213-232
  • تاریخ دریافت: 27 آبان 1388
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1388
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1388