گرایش تفسیر سیاسی قرآن

نویسنده

چکیده

در این مقاله به گرایش سیاسی در تفسیر قرآن، که بر اساس ذوق و علاقه مفسر و نیاز زمان شکل می‌گیرد، می‌پردازیم.
در مبانی «تفسیر سیاسی» توجه به اصل توحید و یگانه دانستن خداوند، جدایی‌ناپذیری دین از سیاست، استدلال بر آن، نبوت، امامت (متمم رسالت)، اهداف بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در سیاست، با ارائه آیاتی از قرآن‌کریم بیان شده است.
ویژگی‌های تفسیر با گرایش سیاسی، ارائه نمونه‌هایی از آیات که به مسئله حکومت و سیاست توجه دارند، آسیب‌ها و آفات گرایش‌های سیاسی در تفسیر و معرفی نمونه‌هایی از تفسیر با گرایش سیاسی از جمله مواردی است که در این مقاله مورد توجه قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش
اسفند 1388
صفحه 37-62
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1388
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1388
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1388