گرایش تفسیر مدیریتی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی، تبیین و چگونگی تفسیر مدیریتی قرآن کریم صورت گرفته است. تفسیر مدیریت قرآن نوعی تفسیر علمی است که ساز و کار مناسب خود را دارد و از مبانی، ضوابط، ابزارها، منابع و موانع عام و خاصی پیروی می‌کند. این پژوهش از روش تلفیقی بهره برده و با رویکردی اعتدالی و منصفانه به موضوع نگریسته و در پایان روشن ساخته که تفسیر مدیریتی قرآن‌کریم امکان پذیر، جایز و لازم است؛ اما باید همچون سایر تفاسیر، روشمند و ضابطه‌مند باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش
اسفند 1388
صفحه 63-82
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1388
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1388
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1388