مبانی و قلمرو آزادی در قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار به معانی آزادی همچون آزادی فلسفی، روان‌شناسی فلسفی (اختیار)، روان‌شناسی تربیت (آزادی متربی)، وارستگی اخلاقی، و آزادی حقوقی اشاره می‌شود، سپس مصادیق آزادی مانند آزادی اندیشه، بیان، قلم، اِعمال قدرت و مالکیت، درونی و بیرونی و مادی و معنوی بیان می‌شود.
در ادامه مبانی آزادی مثل خدامحوری و انسان محوری مطرح و در پایان تفاوت‌های اساسی آزادی از منظر اسلام و لیبرالیسم بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان 1388ش
اسفند 1388
صفحه 183-212
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1388
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1388
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1388