دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 1-232 (سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان 1388ش) 

مقاله علمی ترویجی

روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی

صفحه 33-64

مهدی رستم‌نژاد؛ سید مفید حسینی کوهساری


اقتراح (مبانی و روش‌شناسی تفسیر مدیریتی قرآن)

صفحه 157-186

سید صمصام الدین قوامی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ مصطفی احمدی‌فر


روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم

صفحه 11-32

مدیر نشریه؛ احمد میرخلیلی؛ حمید رضا نوری