اقتراح مفهوم شناسی و روش‌شناسی تفسیر تربیتی قرآن

نویسندگان

چکیده

این مقاله حاصل نشست تخصصی «مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی تفسیر تربیتی» است. دانشمندان حاضر در نشست علمی بر این نکته تأکید کردند که تفسیر تربیتی به طیف وسیعی از برداشت‌های تربیتی از قرآن (شامل: آموزه‌های تربیتی آیات، استنباط نظام تربیتی از قرآن و کارکردهای تربیتی قرآن) گفته می‌شود. در گونه‌های تفسیر تربیتی به استخدام علوم تربیتی در فهم آیات قرآن و نظریه‌پردازی تربیتی بر اساس آیات و تطبیق یافته‌های علوم تربیتی بر قرآن اشاره شد و در مورد اخیر خطر تحمیل و تفسیر به رأی یادآوری گردید. سپس تفسیر تربیتی با دو اسلوب ترتیبی (ترتیب نزول و ترتیب مصحف) و موضوعی با چهار شیوه درون قرآنی و برون قرآنی (پیشنهادی شهید صدر) و میان رشته‌ای و تطبیقی، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها