دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اسفند 1387، صفحه 1-184 (سال دوم، شماره 3، پاییز و زمستان 1387) 
اقتراح مفهوم شناسی و روش‌شناسی تفسیر تربیتی قرآن

صفحه 9-22

علیرضا اعرافی؛ علی همت بناری؛ محمد علی رضایی اصفهانی


روش شناسی تفسیر تربیتی قرآن

صفحه 35-50

محمد احسانی؛ علی همت بناری


مبانی التفسیر التربوی

صفحه 103-124

هاشم ابوخمسین؛ السید رضا مؤدَّب