دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-170 (سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1387ش)