آسیب‌شناسی تفسیر و تفاسیر تربیتی قرآن

نویسنده

چکیده

نویسنده ابتدا دیدگاه‌ها دربارة جامعیت قرآن (رابطه قرآن با علم) را به اجمال بررسی می‌کند و نظر «هدف هدایتگری قرآن» را می‌پذیرد، سپس به پیشینه تفاسیر علمی و معرفی و نقد مختصر التفسیر التربوی «انوار الباز» و تفسیر تربیتی «حسن میرزاخانی» می‌پردازد و در بحث آسیب‌های تفسیر تربیتی قرآن چهار مورد (1- آسیب‌های مفسر تربیتی 2- آسیب شناسی مبانی تفسیر تربیتی 3- آسیب‌های روش شناختی تفسیر تربیتی 4- آسیب‌های منابع تفسیر تربیتی) را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها