نقش ترتیب نزول در تفسیر تربیتی قرآن

نویسنده

چکیده

هدف اساسی قرآن سیر دادن انسان‌ از ظلمت‌های جهل و نقص به سوی کمال علم و نور است و این یک عمل تربیتی است. که قرآن به تدریج انجام داده است.
قرآن طی بیست و سه سال به پیامبر نازل شد، ولی مصحف موجود بر اساس ترتیب نزول سامان نیافته است، پس برای کشف روش تربیتی قرآن و نظام تربیتی قرآن و اسلام، لازم است نزول تدریجی قرآن بر اساس نقل‌های تاریخی مورد کاوش دقیق قرار گیرد تا نظام تربیتی قرآن کشف و بر مصادیق جدید در دوران بعدی تطبیق شود.

کلیدواژه‌ها