روش‌شناسی تعیین شاخص رفتاری در قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

هدف نوشتار حاضر دستیابی به روش مناسب در تبدیل معارف کلی قرآن به شاخص‌های رفتاری تعهد دینی است تا با شناخت فرایند شاخص‌سازی بتوان گزاره‌های قرآنی را به رفتارهای کاربردی تبدیل کرد. دو روش برای استخراج شاخص‌های رفتاری از قرآن کریم در این پژوهش بررسی و به قرآن پژوهان ارائه شده است؛ یکی روش تحلیل مفهومی و دیگری روش استفاده از معیارهای تعیین شاخص. این دو روش از روش‌های کیفی است که مفاهیم قرآن را به رفتارهای قابل مشاهده تغییر می‌دهد. تحلیل مفهومی روشی است که طیّ مراحلی به شاخص مورد نظر منتهی می‌شود. معیارهای تعیین شاخص به دو دسته معیارهای درون متنی و برون متنی تقسیم می‌شود. هر کدام از این معیارها دارای فروعاتی است که مورد بررسی قرار ‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


دوره 9، شماره 17
سال نهم، شماره 17، پاییز و زمستان 1394ش
اسفند 1394
صفحه 33-62
  • تاریخ دریافت: 06 آبان 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1394