دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-144 (سال نهم، شماره 17، پاییز و زمستان 1394ش) 

مقاله علمی ترویجی

1. روان‌سنجی از دیدگاه قرآن

صفحه 9-32

محمد کاویانی آرانی


3. تبیین دیدگاه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

صفحه 63-78

سید حمید جزائری؛ عبدالباسط سعدالله


4. فلسفه تفسیر قرآن کریم

صفحه 79-97

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمد امینی تهرانی


5. نقد مصادیق اعجاز علمی قرآن در آثار هارون یحیی

صفحه 99-114

سید مفید حسینی کوهساری؛ زهرا علیمرادی