نقد مصادیق اعجاز علمی قرآن در آثار هارون یحیی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

«عدنان اُکتار» با نام مستعار «هارون یحیی» یکی از مشاهیر شناخته شده جریان تفسیر علمی در ترکیه است. وی تمام آیات علمی اعم از معجزه، اشاره و شگفتی را زیر مجموعه اعجاز علمی می‌داند. در نوشتار حاضر، بعد از بیان زیست شناخت عدنان اکتار، پنج مورد از تفاسیر علمی وی، یعنی وزن ابرها، تناسب باران، ذرات اتم، عدم اختلاط دریاها و حیات میکروسکوپی، که در مورد آنها ادعای اعجاز علمی کرده بررسی و نقد شده است. با توجه به شرایط اعجاز علمی، مواردی از جمله اشاره قرآن به وزن سنگین ابرها و مقدار دقیق باران، اعجاز علمی قرآن به شمار می‌رود، در حالی که ذرات اتم و حیات میکروسکوپی اعجاز علمی نیست، بلکه شگفتی علمی قرآن به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


دوره 9، شماره 17
سال نهم، شماره 17، پاییز و زمستان 1394ش
اسفند 1394
صفحه 99-114
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1394
  • تاریخ پذیرش: 06 دی 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1394