فلسفه تفسیر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

فلسفه علم تفسیر از جمله علوم نوپدیدی است که مسائل آن و ضرورت ایجاد تشکیل آن، مورد توجه دانشمندان عرصه تفسیر قرار دارد. با مروری در عرصه تاریخی و جغرافیایی ایجاد تفاسیر در میان امت اسلامی و با نگاهی به مسائل فلسفه تفسیر، ضرورت ایجاد این علم و تدوین مسائل آن بیش از پیش ضروری می‌نماید. در این نوشتار، نویسنده برآن است تا با این نکات به منظور آشنایی با فلسفه تفسیر، به بحث درباره تعریف و ضرورت فلسفه تفسیر، منابع و مسائل آن بپردازد. در ابتدا پس از روشن شدن مفاهیم کلیدی مانند فلسفه تفسیر، کلیاتی درباره این علم نوپا مطرح شده و در ضمن آن به بررسی ضرورت فلسفه تفسیر اشاره شده است. در ادامه برخی از مسائل مهم این علم بیان گردیده است. ضرورت این علم با نگاهی به تاریخ تفسیر، اوضاع جغرافیایی و فهم مسائل آن علم مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 9، شماره 17
سال نهم، شماره 17، پاییز و زمستان 1394ش
اسفند 1394
صفحه 79-97
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1394