بررسی و تحلیل پژوهش‌های اعجاز تربیتی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

اعجاز قرآن از مسائلی است که از آغاز نزول قرآن مطرح بوده است. پس از نزول قرآن، مسأله اعجاز در سخنان پیامبر و معصومین مورد اشاره قرار گرفت و در اعصار بعدی تاکنون از سوی دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان مورد بررسی‌های مختلف قرار گرفته است و در هر دوره‌ای بر وجوه اعجاز قرآن افزوده شده است.
اعجاز تربیتی قرآن نیز از وجوه اعجازی است که در دوران معاصر کشف گردیده و تاکنون برخی پژوهش‌ها درباره آن انجام گرفته است.
در نوشتار حاضر، پژوهش‌های انجام شده درباره اعجاز تربیتی قرآن کریم و سیر نگارش آنها شناسایی و مورد بررسی گرفته و در پایان به علل عدم توجه گذشتگان به استخراج وجوه اعجاز قرآن، اعجاز تربیتی قرآن و اندک بودن آثار درباره این موضوع، اشاره گردیده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 10، شماره 19
سال دهم، شماره 19، پاییز و زمستان 1395ش
شهریور 1395
صفحه 33-53
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 دی 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396