دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-144 (سال دهم، شماره 19، پاییز و زمستان 1395ش)