معناشناسی سازمان با رویکرد قرآنی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در روزگار کنونی براثر پیچیدگی روابط انسانی، سازمان که عبارت کوتاه شده شرکت‌ها، کارخانه‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و... است نقش کلیدی در نوع روابط و بالتبع در نوع شکل‌گیری شخصیت انسان دارد. شناخت قیود و عوارض ذاتی تأثیرگذار در ماهیت سازمان چشم‌انداز روشنی را برای برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از توانمندی‌های سازمان ایجاد می‌کند. از آنجا که سازمان بر اساس هر مکتب فکری تعریفی خاص را ایجاب می‌کند، در این پژوهش به شناخت قیود تعریف سازمان از نگاه قرآن پرداخته شده است. برای این منظور از آیات ناظر به سازمان الهی نظام‌یافته‌ و برخی روایات توضیح‌دهنده استفاده شده است. با توجه به رویکرد قرآن به انسان و روابطش، تعریف سازمان از این منظر با دیگر مکاتب تفاوت ماهوی دارد که در ضمن تبیین قیود آن بر اساس آیات به آن اشاره شده است. در این رویکرد کارکنان، رهبر سازمان و فضای مورد نیاز شکل‌گیری سازمان الهی لزوماً دارای قیودی از جمله ایمان است و وجود فضایی با ساختار معنویت قدسی ضروری دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 10، شماره 19
سال دهم، شماره 19، پاییز و زمستان 1395ش
شهریور 1395
صفحه 103-118
  • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396