دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، شهریور 1389، صفحه 1-224 (سال چهارم، شماره 6، بهار و تابستان 1389ش)