دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، اسفند 1401، صفحه 9-383 (سال شانزدهم، شماره 31، پاییز و زمستان 1401ش) 

مقاله پژوهشی

تحلیل کارکردهای جریان ادبی معاصر قرآن

صفحه 9-32

10.22034/qve.2023.7615

محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدصادق اردلان


شیوه‌های تربیت یادگیری اکتشافی در حوزه احکام حقوقی از منظر قرآن کریم

صفحه 177-195

10.22034/qve.2023.7623

سید علی اکبر حسینی نیشابوری؛ سید محمد رضا موسوی نسب؛ محمد جواد زارعان


الگوی تعریف «تفسیر تربیتی»

صفحه 284-305

10.22034/qve.2023.7632

فاطمه آزادی نژاد؛ ناصر نیستانی؛ محمدسعید فیاض


بررسی تطبیقی رویکرد اجتماعی در دو تفسیر «الکاشف» و «من هدی القرآن»

صفحه 306-328

10.22034/qve.2023.7633

الاء جواهری؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ سید محمد حسن مددی؛ محمدحسین مهدوی مهر