دوره و شماره: دوره 16، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 9-386 (دوفصلنامه علمی قرآن و علم سال `شانزدهم، شماره 30، بهار و تابستان 1401ش) 
بررسی و نقد معرفت‌شناسی مکتب سیستمی از دیدگاه قرآن

صفحه 165-188

10.22034/qve.2022.7223

عبد الله توکلی؛ سید عیسی مسترحمی؛ محمد هاشم شایان


مقاله علمی ترویجی

نقد شبهات دکتر سها علیه قصاص

صفحه 363-384

10.22034/qve.2022.7237

سید ایثار حسین شاه؛ طاهر غرباوی؛ احمد مراد خانی