دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 1-176 (سال هفتم، شماره 12، بهار و تابستان 1392 ش) 
روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن

صفحه 31-55

سید احمد میر خلیلی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ حمید رضا نوری؛ ناصر دمیاطی


مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

صفحه 57-78

سید رضا مؤدب؛ مجتبی روحانی زاده


مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم

صفحه 79-107

محمد رضا آقایی؛ نصرالله نظری


مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر

صفحه 109-124

غلامرضا بهروزی لک؛ مصطفی دهقانی فیروزآبادی


مبانی بهداشت و سلامت در قرآن

صفحه 125-143

حسینعلی علایی؛ حسن رضا رضایی