دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، اسفند 1392، صفحه 1-184 (سال هفتم، شماره 13، پاییز و زمستان 1392ش)