دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 1-168 (سال دوازدهم، شماره 23، پاییز و زمستان 1397ش)