دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 1-337 (بهار و تابستان 1399 دوره 14شماره 26) 

مقاله پژوهشی

جایگاه روش تفسیر علمی در روایات امام صادق (ع)

صفحه 9-34

10.22034/qve.2020.4595

محسن رفیعی؛ معصومه شریفی؛ معصومه حافظی