دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 9-296 (سال چهاردهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1399ش) 
بازتعریف قرآنی نظام تأمین اجتماعی و بررسی آثار آن

صفحه 81-112

10.22034/qve.2021.5363

مهدی عبدللهی پور،؛ سید محمد نقیب،؛ ، علی غضنفری؛ علی زهراب


مقاله علمی ترویجی

رابطه «تفسیر بیانی» با «تفسیر علمی»

صفحه 181-204

10.22034/qve.2021.5370

علی محمدی آشنانی؛ سمیه صیادی؛ سیدمجید نبوی


مقاله پژوهشی

ارزش‌شناسی گروه‌های غذایی در قرآن و روایات

صفحه 231-250

10.22034/qve.2021.5372

حسن روشن؛ کامبیز روشنایی؛ یوسف فاطمی نیا